Privacybeleid

Privacyverklaring

 
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
• niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven
• zorgvuldig beveiligen
 
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan info@puurpersoonlijkuitvaart.nl  of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van PuurPersoonlijk Uitvaartbegeleiding. Wies Sanders Uitvaartbegeleiding is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.
 
Doeleinden
Persoonsgegevens worden door Puur Persoonlijk Uitvaartbegeleiding niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.
 
Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van Puur Persoonlijk Uitvaartbegeleiding.
 
Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
 
Contactformulieren
De website bevat contactformulieren die u kunt gebruiken voor het stellen van vragen over onze diensten en producten. Hier wordt u gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.  Dit kunnen de volgende gegevens zijn: naam / e-mail adres / telefoonnummer. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw vraag of verzoek. Uw vraag of verzoek kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen.

Derden
Puur Persoonlijk Uitvaartbegeleiding verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek, of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zoals bedoeld in het tweede deel van de vorige volzin, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij ook op aan bewerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.
 
Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.
 
Website bezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.
 
Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan info@puurpersoonlijkuitvaart.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.
Voor de door ons uitgevoerde werkzaamheden c.q. verwijderingen dan wel de via ons gegeven toegang tot uw gegevens, kunnen wij een vergoeding van de door ons gemaakte kosten in rekening brengen. Een dergelijke vergoeding zal te allen tijde redelijk zijn en zal de wettelijk toegestane bedragen niet overschrijden.
 
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Wies Sanders Uitvaartbegeleiding
De Pelikaan 13
7609 TH Almelo
info@puurpersoonlijkuitvaart.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06 juli 2023
Cookie instellingen